Catequesi Preparatoria Matrimoni

Per a preparar el sagrament del Matrimoni, els nuvis s’han de presentar, ordinàriament, a la parròquia de la núvia, com a mínim tres mesos abans de la data prevista de la celebració.

Aquesta celebració va precedida d’una preparació. Són les Trobades de preparació al Matrimoni.

Els nuvis han d’haver rebut la Confirmació: cosa normal en un cristià.

Cal que els nuvis portin la respectiva partida de Baptisme, en el cas de no haver-lo rebut en la mateixa parròquia on es fa l’expedient matrimonial. També cal portar fotocòpia de la pàgina del llibre de família on consta el seu naixement i del DNI.